NAJWIĘKSZY WYBÓR
NOWYCH SAMOLOTÓW
I ŚMIGŁOWCÓW

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności JB Investments sp. z o.o. i Aero Club sp. z o.o.

JB Investments sp. z o.o. i Aero Club sp. z o.o. przywiązują szczególną wagę do poszanowania prywatności odwiedzających stronę jbi.com.pl. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług przedstawiamy dokument zwany Polityką Prywatności.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Jak się z nami skontaktowad?

Współadministratorami twoich danych osobowych podczas korzystania ze strony jbi.com.pl są firmy JB Investments sp. z o.o., ul. Redutowa 10, 01-108 Warszawa, NIP: 5210120523 (w skrócie „JB Investments”) oraz Aero Club sp. z o.o., Obory 100, 05-510 Konstancin-Jeziorna, NIP: 1231035571 (w skrócie „Aero Club). (art. 26 RODO)

W razie pytao dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw prosimy o kontakt na adres rodo@jbi.com.pl lub rodo@aeroclub.pl.

Jakie dane przetwarza JB Investments i Aero Club? W jakim celu?

JB Investments i Aero Club nie gromadzą żadnych danych osobowych na temat użytkowników, którzy odwiedzają stronę bez zgłoszenia prośby o kontakt poprzez formularz kontaktowy lub nie korzystają z kontaktu w formie mailowej na jeden z podanych adresów mailowych w zakładce kontakt. Wówczas pozyskiwanie danych ograniczone jest do anonimowych informacji technicznych gromadzonych w celach statystycznych. Należą do nich: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, przeglądane podstrony serwisu. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania serwisem.

JB Investments i Aero Club przetwarzają dane osobowe podane przez użytkowników zgłaszających prośbę o kontakt w formularzu lub korzystających z bezpośrednich adresów mailowych w zakładce kontakt. Podstawą prawną jest niezbędnośd do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie zbieramy anonimowe dane analogiczne jak w przypadku użytkowników niezgłaszających niniejszej prośby oraz dodatkowo takie jak: imię, adres, telefon, adres mailowy.

Jak długo JB Investments i Aero Club przechowuje Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy od momentu złożenia prośby o kontakt wyłącznie do celów handlowych, informacyjnych lub nawiązania innego rodzaju współpracy. Dane będą przechowywane przez 6 miesięcy licząc od dnia złożenia prośby o kontakt. Po tym czasie zostaną zanonimizowane. Jeśli zdecydujesz się skorzystad z naszej oferty, twoje dane będą przetwarzane na podstawie odrębnej zgody.

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych i promocyjnych twoje dane będą przetwarzane przez okres 15 lat licząc od dnia wyrażenia zgody.

Dane osobowe użytkowników, którzy wyłącznie odwiedzają stronę przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez JB Investments i Aero Club?
 

Prawo do cofnięcia zgody – w każdej chwili możesz wycofad zgodę udzieloną w momencie składania zamówienia. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO).

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – w każdej chwili masz prawo żądad usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych całkowicie, jeśli uprzednio wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych i przetwarzanie przestało byd niezbędne do celów wykonania zamówienia lub celów marketingowych. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachowad pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeo. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, adres e-mail oraz historię aplikacji (art. 17 RODO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – w każdej chwili masz prawo żądad ograniczenia przetwarzania twoich danych przez określony czas, np. w związku z przetwarzaniem w celach marketingowych i promocyjnych (art. 18 RODO).

Prawo dostępu do danych - masz prawo uzyskad od nas potwierdzenie czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

•    uzyskad dostęp do swoich danych osobowych,

•    uzyskad informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy

RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•    uzyskad kopię swoich danych osobowych (art. 15 RODO).

Prawo do sprostowania danych – w każdej chwili masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych danych osobowych (art. 16 RODO).

Prawo do przenoszenia danych - masz prawo otrzymad swoje dane osobowe, które nam uprzednio dostarczyłeś, a następnie przesład je do innego administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądad, by dane osobowe zostały przesłane przez obecnego administratora bezpośrednio innemu wybranemu przez siebie administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO).

W jakim czasie możemy spełnid Twoje żądania?

Jeżeli występujesz do nas z żądaniem dotyczącym wykonania jednego z powyższych praw, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia po jego otrzymaniu. Jeżeli ze względu na skomplikowany charakter żądania nie będziemy mogli spełnid go w ciągu tygodnia, spełnimy je w ciągu miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytao i żądao

Możesz zgłaszad do nas skargi, zapytania i żądania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Pliki cookies

Szczegóły dotyczące korzystania przez nas z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

Kontakt

LOKALIZACJA

JB Investments Sp. z o.o.

Obory 100
05-510 Konstancin - Jeziorna

e-mail: jbi@jbi.com.pl
tel. 22 736 99 19
fax: 22 736 99 18

Formularz kontaktowy

Wyślij

 

Jak do nas dolecieć

Częstotliwość lotniska

123,45
N 52° 04' 59''
E 21° 11' 55''

Jak do nas dojechać


Wyświetl większą mapę

Adres rejestrowy

JB Investments Sp. z o.o.
Ul. Redutowa 10
01-103 Warszawa
NIP: 5210120523
REGON: 011054757
KRS: 0000190340 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Bank: ING Bank Śląski O/Warszawa, Numer konta: 43 1050 1054 1000 0022 0104 1007
 
 
Aero Club Sp. z o.o.
Obory 100
05-510 Konstancin - Jeziorna

NIP: 123-10-35-571
REGON: 017229287
KRS: 0000004524 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Bank: Pekao S.A., Numer konta: 61 1240 6351 1111 0000 4809 6591


Polityka Cookies
Polityka Prywatności
JB Investments Sp. z o.o. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.